فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعصب و تأمل

از درون زنگ تعصب بزدای بر خرد راه تأمل بگشای
جامی

لاف عقل

اگر گرفتار تعصب مانده دایماً در بغض و در حب مانده
گر تو لاف از عقل و از لب می زنی پس چرا دم در تعصب می زنی

گو مباش...

پاک گردان از تعصب جان من گو مباش این قصه در دیوان من