فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

تعصب و تأمل

از درون زنگ تعصب بزدای بر خرد راه تأمل بگشای
جامی

لاف عقل

اگر گرفتار تعصب مانده دایماً در بغض و در حب مانده
گر تو لاف از عقل و از لب می زنی پس چرا دم در تعصب می زنی