فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عذاب اعراب به خاطر تعصب

عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) قال ان الله یعذب السته بالسته العرب بالعصبیه و الدهاقین بالکبر و الأمراء بالجور و الفقهاء بالحسد و التجار بالخیانه و أهل الرساتیق بالجهل؛(772) امام علی (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال شش گروه را به شش گروه عذاب می کند: عرب را به تعصبشان، رئیس قبیله (کد خدا) را به تکبر و امرا را به ستم و فقها را به حسد و تجار را به خیانت و اهل سواد را به نادانی و جهل!

داستانها

تعصب فرعون به تجملات

غرور فرعون در برابر موسی (علیه السلام) به خاطر ثروت فرعون از طاغوت های بزرگ و سردمداران مقتدر جهان بود، حضرت موسی (علیه السلام) همراه برادرش هارون، به فرمان خدا نزد فرعون رفتند، تا او را به سوی حق دعوت کنند، موسی و هارون (علیه السلام) لباس ساده پشمین پوشیده بودند و در دست هر کدام عصایی بود، با فرعون به گفتگو پرداختند، حتی به او گفتند، اگر تسلیم فرمان خدا شود، حکومت و ملکش، باقر خواهد ماند، و عزت و شوکتش دوام می یابد. فرعون به قدری مغرور بود که گفت: آیا از این دو نفر تعجب نمی کنید، که با من شرط می کنند که بقای شاهی و دوام ریاستم بستگی به خواسته آنها دارد، در حالی که فقر و بیچارگی از سر و وضعشان دیده می شود، اگر راست می گویند چرا دست بندهایی از طلا به آن ها داده نشده است؟ امام علی (علیه السلام) فرمود: فرعون به خاطر بزرگ شمردن طلا و انباشتن آن و به خاطر کوچک شمردن لباس پشمینه و پوشیدن آن، این گفتار (مغرورانه) را گفت(773).