فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعصب در رای

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث قاصمات الظهر رجل استکثر عمله و نسی ذنوبه و أعجب برأیه؛(771) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز پشت آدمی را می شکند، کسی که عمل نیک خود را بزرگ بشمرد و کسی که گناهان خویش را فراموش کند و آن کس که استبداد رأی داشته باشد.

عذاب اعراب به خاطر تعصب

عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) قال ان الله یعذب السته بالسته العرب بالعصبیه و الدهاقین بالکبر و الأمراء بالجور و الفقهاء بالحسد و التجار بالخیانه و أهل الرساتیق بالجهل؛(772) امام علی (علیه السلام) فرمود: خداوند متعال شش گروه را به شش گروه عذاب می کند: عرب را به تعصبشان، رئیس قبیله (کد خدا) را به تکبر و امرا را به ستم و فقها را به حسد و تجار را به خیانت و اهل سواد را به نادانی و جهل!

داستانها