فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عذاب تعصب

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من تعصب عصبه الله بعصابة من نار؛(762) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که متعصب باشد، خدا بر او سربندی از آتش بندد.

متعصب در قیامت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) منکان فی قلبه حبة من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه مع أعراب الجاهلیه؛(763) پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که در دلش به اندازه خردلی از عصبیت باشد، خداوند او را در روز قیامت با عربهای جاهلیت بر می انگیزد.

معنی تعصب

عن الزهری قال سئل علی بن الحسین (علیه السلام) عن العصبیه فقال العصبیه التی یأثم علیها صاحبها أن یری الرجل شرار قومه خیراً من خیار قوم آخرین و لیس من العصبیه أن یحب الرجل قومه و لکن من العصبه أن یعین قومه علی الظلم؛(764) زهری گفت: از امام سجاد (علیه السلام) درباره تعصب ورزی پرسیدند: و ایشان فرمود: تعصبی که دارنده اش بنابر آن گناه می کند این است که شخصی بدترین مرد قبیله خودش را بهتر از خوبان قبیله دیگر ببیند ولی تعصب این نیست که مردی قبیله اش را دوست داشته باشد بلکه تعصب این است که او قبیله اش را در ستم کردن، یاری رساند.