فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

منطق تعصب کور و تقلیدی محکوم است

و اذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه ءاباءنا أو لوکان الشیطن یدعوهم الی عذاب السعیر؛(758) و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید!، می گویند: نه، بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را برای آن یافتیم! آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند (باز هم تبعیت می کنند)؟!

انسان به خاطر تعصب به کفر از انسانیت و فهم و شعور محروم می شود

و نقلب أفئدتهم و أبصرهم کما لم یؤمنوا به أول مرة و نذرهم فی طغینهم یعمهون؛ و لو أننا نزلنا الیهم الملئکة و کلمهم الموتی و حشرنا علیهم کل شی ء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا أن یشاء الله و لکن أکثرهم یجهلون؛(759) و ما دلها و چشمهای آنها را واژگونه می سازیم؛ (آری آنها ایمان نمی آورند) همان گونه که در آغاز، به آن ایمان نیاوردند! و آنان را در حال طغیان و سرکشی، به خود وامی گذاریم تا سرگردان شوند! (و حتی) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم، و مردگان با آنان سخن می گفتند، و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم، هرگز ایمان نمی آوردند؛ مگر آنکه خدا بخواهد! ولی بیشتر آنها نمی دانند!

تعصب و لجاجت، کافر را غیر قابل اصلاح می کند و به بن بست می کشاند

ان الذین کفروا سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون؛(760) کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را (از عذاب الهی) بترسانی یا نترسانی؛ ایمان نخواهند آورد.