فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

اثر ناپذیری کفار متعصب از معجزه

و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم أکنه أن یفقهوه و فی ءذانهم و قراً و ان یروا کل ءایة لا یؤمنوا بها حتی اذاجاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا أساطیر الأولین؛ پاره ای از آنها به (سخنان) تو، گوش فرامی دهند؛ ولی بر دلهای آنان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده ایم. و (آنها بقدری لجوجند که) اگر تمام نشانه های حق را ببینند، ایمان نمی آورند؛ تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می گویند: اینها فقط افسانه های پیشینیان است!.

دخالت هوی و هوس در تعصبات یهود

و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت أهواءهم بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لا نصیر؛(756) هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، (تا به طور کامل، تسلیم خواسته های آنها شوی، و) از آیین (تحریف یافته) آنان پیروی کنی. بگو: هدایت، تنها هدایت الهی است! و اگر از هوی و هوسهای آنان پیروی کنی، بعد از آنکه آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.