فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تعصب

آیات

اثر ناپذیری کفار متعصب از معجزه

و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم أکنه أن یفقهوه و فی ءذانهم و قراً و ان یروا کل ءایة لا یؤمنوا بها حتی اذاجاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا أساطیر الأولین؛ پاره ای از آنها به (سخنان) تو، گوش فرامی دهند؛ ولی بر دلهای آنان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده ایم. و (آنها بقدری لجوجند که) اگر تمام نشانه های حق را ببینند، ایمان نمی آورند؛ تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می گویند: اینها فقط افسانه های پیشینیان است!.