فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

باقی خداست

هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود

یار جاودان

خرد را گفتم ای دانای هر راز مرا از کار دل کن عقده ای باز
کند با هر کس این دل آشنایی همی سوزد به هنگام جدایی
بگفتا دوستی کاریست مشکل چه بندی رایگان بر این و آن دل
محبت بهر یار جاودانیست کجا در خور بهر محبوب نانیست
ببین باکیستت آخر سر و کار همان را اول و آخر نگه دار