فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جواب به سؤال توحیدی

سهل عن محمد بن علی القاسانی قال کتبت الیه (علیه السلام) أن من قبلنا قد اختلفوا فی التوحید قال فکتب (علیه السلام) سبحان من لایحد و لا یوصف لیس کمثله شی ء و هو السمیع البصیر؛(748) راوی می گوید به امام رضا (علیه السلام) نوشتم که در نزد ما کسانی هستند که در توحید اختلاف نموده اند، حضرت در جواب نوشتند: پاک و منزه است خدایی که حدی ندارد و وصف ناشدنی است و همانند او چیزی نیست و او شنوا و بینا است.

داستانها

احترام به شاگرد

یکی از علمای وارسته، کلاس درس داشت و از میان شاگردانش به نوجوانی بیشتر احترام می گذاشت. روزی یکی از شاگردان از عالم پرسید: چرا بی دلیل، این نوجوان را آن همه احترام می کنید؟ آن عالم دستور داد چند مرغ آوردند. آن مرغ ها را بین شاگردان تقسیم نمود و به هر کدام کاردی داد و گفت: هر یک از شما مرغ خود را در جایی که کسی نبیند ذبح کند و بیاورد.
شاگردان به سرعت به راه افتادند و پس از ساعتی هر یک از آنها مرغ ذبح کرده خود را نزد استاد آوردند، اما نوجوان مرغ را زنده آورد. عالم به او گفت: چرا مرغ را ذبح نکرده ای؟ او در پاسخ گفت: شما فرمودید مرغ را در جایی ذبح کنید که کسی نبیند؟ من هر جا رفتم دیدم خداوند مرا می بیند. شاگردان به تیزنگری و توجه عمیق آن شاگرد برگیزده پی بردند، او را تحسین کردند و دریافتند که آن عالم وارسته چرا آنقدر به او احترام می گذارد.(749)