فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

توحید و احبای قلوب

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الله عزوجل یقول: تذاکر العلم بین عبادی مما تحیی علیه القلوب المیته، اذا هم انتهوا فیه الی أمری؛(733) خداوند می فرماید: بحث علمی میان بندگانم، چون به من بینجامد، دل های مرده با آن زنده می شود.

سلسله الذهب

قال الله عزوجل لا اله الا الله اسمی من قاله مخلصاً من قلبه دخل حصنی و من دخل حصنی أمن عذابی؛(734) امام رضا (علیه السلام) در حدیث معروف به سلسله الذهب فرمود: خداوند متعال فرموده است: لا اله الا الله قلعه من است و هر کس در قعله من وارد شود، از عذاب من ایمنی خواهد داشت... البته با رعایت شروط آن و من خود یکی از آن شروط هستم.