فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توحید

آیات

ارزش توحید

مثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتاً و ان أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوایعلمون؛(726) مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده؛ در حالی که سست ترین خانه های خانه ی عنکبوت است اگر می دانستند!