فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

توسل و توکل

کسی کو اول و مبدع باشیا است وجودش در همه گیتی هویدا است
هدایت را از او خواهم که هادی است بمن نزدیک در هر شهر و وادی است
از او یاری همی جویم که قاهر بود هم بر اعانت نیک قادر
زدم بر دامنش دست توسل بر او در کارها دارم توکل

توسل به غیر ممنوع!

ببر از ما سوا دست توسل بکن پروردگارت را توکل
نما سختی به آسانی تحمل بهر ناکس مزن دست توسل