فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برگزیدگان خدا

حضرت فاطمه (علیهم السلام): نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه؛(707) ما اهل بیت دست آویز الهی مردمان، برگزیده خدا و منزلگاه قدس اوییم.

مایه تقرب

قال الامام باقر (علیه السلام): یا جابر! بلغ شیعتی عنی السلام و أعلمهم أنه لا قرابة بیننا و بین الله عزوجل و لا یتقرب الیه الابالطاعة له، یا جابر من أطاع الله و أحبنا فهو ولینا، و من عصی الله لم ینفعه حبنا؛(708) ای جابر! سلامم را به شیعیانم برسان و به آنان اعلام کن که میان ما و خدای عزوجل خویشاوندی نیست، و کسی جز با طاعت و بندگی به او تقرب نیابد. جابرا، هر که خدا را فرمان ببرد و ما را دوست بدار دوست ماست، و هر که نافرمانی خدا کند محبت ما به حالش سودی ندارد.

خدایا اهل بیت (علیهم السلام)

امام مهدی (علیه السلام): ان الله معنا، فلا فقة بنا الی غیره و الحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا؛(709) خدا با ما است و نیازمند دیگری نیستیم. حق با ما است و باکی نیست که کسی از ما روی بگرداند.