فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جایگاه اهل بیت (علیهم السلام)

عن فاطمه الزهرا (علیهم السلام) نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه أنبیائه؛(705) ما اهل بیت رسول خدا وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم. ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی ها، ما دلیل های روشن خداییم و وارث پیامبران الهی.

اثر محبت در قیامت

قال أبو عبدالله (علیه السلام) لا یحبنا عبد الاکان معنا یوم القیامة فاستظل بظلنا و رافقنا فی منازلنا و الله و الله لا یحبنا عبد حتی یطهر الله قلبه و لا یطهر قلبه حتی یسلم لنا و اذا سلم لنا سلمه الله من سوء الحساب یوم القیامة و أمن من الفزع الأکبر؛(706) امام صادق (علیه السلام) دوست ندارد ما را بنده ای مگر آنکه روز قیامت با ماست، پس سایه می کند به سایه ما و قرار می گیرد در جایگاه ما. به خدا سوگند دوست ندارد ما را بنده ای مگر آنکه خداوند قلبش را پاک گرداند و پاک نشود قلبش مگر آنکه با ما سازش کند و زمانی که با ما سازش کرد، خداوند از حساب بد و سخت روز قیامت با او سازش می کند و از هراس بزرگ آن روز حفظ می نماید.

برگزیدگان خدا

حضرت فاطمه (علیهم السلام): نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه؛(707) ما اهل بیت دست آویز الهی مردمان، برگزیده خدا و منزلگاه قدس اوییم.