فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نتیجه محبت به اهل بیت (علیهم السلام)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حبی و حب أهل بیتی نافع فی سبعة مواطن أهوالهن عظیمه عند الوفاة و فی القبر و عند النشور و عند الکتاب و عند الحساب و عند المیزان و عند الصراط؛(704) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: محبت من و خاندانم در هفت جا که هول و هراس آنها عظیم است، سود می بخشد. هنگام مرگ، در قبر، هنگام رستاخیز، هنگام نامه عمل، هنگام حساب، هنگام میزان و هنگام عبور صراط.

جایگاه اهل بیت (علیهم السلام)

عن فاطمه الزهرا (علیهم السلام) نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فی غیبه و نحن ورثه أنبیائه؛(705) ما اهل بیت رسول خدا وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم. ما برگزیدگان خداییم و جایگاه پاکی ها، ما دلیل های روشن خداییم و وارث پیامبران الهی.

اثر محبت در قیامت

قال أبو عبدالله (علیه السلام) لا یحبنا عبد الاکان معنا یوم القیامة فاستظل بظلنا و رافقنا فی منازلنا و الله و الله لا یحبنا عبد حتی یطهر الله قلبه و لا یطهر قلبه حتی یسلم لنا و اذا سلم لنا سلمه الله من سوء الحساب یوم القیامة و أمن من الفزع الأکبر؛(706) امام صادق (علیه السلام) دوست ندارد ما را بنده ای مگر آنکه روز قیامت با ماست، پس سایه می کند به سایه ما و قرار می گیرد در جایگاه ما. به خدا سوگند دوست ندارد ما را بنده ای مگر آنکه خداوند قلبش را پاک گرداند و پاک نشود قلبش مگر آنکه با ما سازش کند و زمانی که با ما سازش کرد، خداوند از حساب بد و سخت روز قیامت با او سازش می کند و از هراس بزرگ آن روز حفظ می نماید.