فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آوردن وسیله نزد خداوند

یأیهاالذین ءامنوا اتقوالله و ابتغواالیه الوسیلة و جهدوافی سبیله لعلکم تفلحون؛(698) ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!

به بیان نورانی تقاسیر متوسل شدن به اهل بیت است

و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوابها فی ظلمت البر و البحر قد فصلنا الایات لقوم یعلمون؛(699) او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد، تا در تاریکیهای خشکی و دریا

به وسیله آنها راه یابید! ما نشانه ها (ی خود) را برای کسانی که می دانند، (و اهل فکر و اندیشه اند) بیان داشتیم! توسل انبیاء

هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء(700) در آنجا بود که زکریا، (با مشاهده آن همه شایستگی در مریم) پروردگار خویش را خواند و عرض کرد: خداوندا! از طرف خود، فرزند پاکیزه ای (نیز) به من عطا فرما که تو دعا را می شنوی!