فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نوسل برای رستگاری

یأیهاالذین ءامنوا اتقواالله و ابتغواالیه الوسیلة و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون؛(697) ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!

آوردن وسیله نزد خداوند

یأیهاالذین ءامنوا اتقوالله و ابتغواالیه الوسیلة و جهدوافی سبیله لعلکم تفلحون؛(698) ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!

به بیان نورانی تقاسیر متوسل شدن به اهل بیت است

و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوابها فی ظلمت البر و البحر قد فصلنا الایات لقوم یعلمون؛(699) او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد، تا در تاریکیهای خشکی و دریا