فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

واسطه در دعا

و اذ قلتم یموسی لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال أتستبدلون الذی هوادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصراً فان لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذلة و المسکنة و باء و بغضب من الله ذلک بأنهم کانوا یکفرون بئایت الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون؛(696) و (نیز به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتید: ای موسی! هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم! از خدای خود بخواه که از آنچه زمین می رویاند، از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش، برای ما فراهم سازد. موسی گفت: آیا غذای پست تر را به جای غذای بهتر انتخاب می کنید؟! (اکنون که چنین است، بکوشید از این بیابان) در شهری فرود آئید؛ زیرا هر چه خواستید، در آنجا برای شما هست. و (مهر) ذلت و نیاز، بر پیشانی آنها زده شد؛ و باز گرفتار خشم خدائی شدند؛ چرا که آنان نسبت به آیات الهی کفر می ورزیدند؛ و پیامبران را به ناحق می کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند.

نوسل برای رستگاری

یأیهاالذین ءامنوا اتقواالله و ابتغواالیه الوسیلة و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون؛(697) ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!

آوردن وسیله نزد خداوند

یأیهاالذین ءامنوا اتقوالله و ابتغواالیه الوسیلة و جهدوافی سبیله لعلکم تفلحون؛(698) ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!