فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تمسخر و قیامت

اگر خندیدی از روی تمسخر و گر بفروختی ناز و تکبر
همه اعضات بی نقص و زیادت بافعالت دهند آنجا شهادت

ایمان و تمسخر

نبوده است او دلش زایمان و دین پر به آیات خدا کرد او تمسخر

از صفات مؤمن

به وقت امانت بود بس امین به یادش بود ذکر حی مبین
نباشد چنان تا تمسخر کند ز خنده دل دیگران پر کند