فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

تمسخر و قیامت

اگر خندیدی از روی تمسخر و گر بفروختی ناز و تکبر
همه اعضات بی نقص و زیادت بافعالت دهند آنجا شهادت

ایمان و تمسخر

نبوده است او دلش زایمان و دین پر به آیات خدا کرد او تمسخر