فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

همه عمر مسخرگی!

هزالی دایم در مجالس مسخرگی می کرد. زاهدی او را گفت: همه عمر خود در هزل و مسخرگی گذرانید، چنین مکن که روز قیامت تو را سرنگون در دوزخ افکنند! گفت: این نیز مسخرگی دیگر خواهد بود.(692)

اشعار

تمسخر و قیامت

اگر خندیدی از روی تمسخر و گر بفروختی ناز و تکبر
همه اعضات بی نقص و زیادت بافعالت دهند آنجا شهادت