فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قانون اصلی

عن علی (علیه السلام): لا تقل ما لا تحب أن یقال لک؛(684) آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود، درباره دیگران مگوی.

شادی برای خطای دیگران

عن علی (علیه السلام): لا تبتهجن بخطاء غیرک فانک لن تملک الاصابة أبداً؛(685) به خطای دیگران شاد مشو که همیشه از تو درست کاری سر نزند.

اثر تمسخر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من عیر مؤمناً بشی ء لم یمت حتی یرکبه؛(686) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس مؤمنی را به خاطر گناهی سرزنش و تمسخر کند، نمی میرد تا آنکه خود آن را مرتکب گردد.