فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تحقیر مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): کان آخر ما أوصی به الخضر موسی بن عمران (علیهما السلام) أن قال لا تعیرن أحداً بذنب؛(683) آخرین سفارش حضرت خضر به حضرت موسی (علیهما السلام) این بود که: هرگز کسی را به سبب گناهش خوار نکن.

قانون اصلی

عن علی (علیه السلام): لا تقل ما لا تحب أن یقال لک؛(684) آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود، درباره دیگران مگوی.

شادی برای خطای دیگران

عن علی (علیه السلام): لا تبتهجن بخطاء غیرک فانک لن تملک الاصابة أبداً؛(685) به خطای دیگران شاد مشو که همیشه از تو درست کاری سر نزند.