فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از مسخره گر

قال الحسن بن علی (علیه السلام) اذا سمعت أحداً یتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا یعرفک؛(681) هر گاه شنیدی شخصی آبروی مردم را می ریزد، بکوش تا تو را نشناسد.

حرمت مؤمن

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): لا تحقرن أحدا من المسلمین فان صغیر هم عند الله کبیر؛(682) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرگز مسلمانی را تحقیر مکن، زیرا کوچکشان (نیز) نزد خدا بزرگ است.

تحقیر مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): کان آخر ما أوصی به الخضر موسی بن عمران (علیهما السلام) أن قال لا تعیرن أحداً بذنب؛(683) آخرین سفارش حضرت خضر به حضرت موسی (علیهما السلام) این بود که: هرگز کسی را به سبب گناهش خوار نکن.