فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بذرکینه

لکل شی ء بذر و بذر العداوة المزاح؛(680) حضرت علی (علیه السلام) فرمود: برای هر چیزی بذری است و تخم کینه و دشمن شوخی و مزاح است.

پرهیز از مسخره گر

قال الحسن بن علی (علیه السلام) اذا سمعت أحداً یتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا یعرفک؛(681) هر گاه شنیدی شخصی آبروی مردم را می ریزد، بکوش تا تو را نشناسد.

حرمت مؤمن

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): لا تحقرن أحدا من المسلمین فان صغیر هم عند الله کبیر؛(682) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرگز مسلمانی را تحقیر مکن، زیرا کوچکشان (نیز) نزد خدا بزرگ است.