فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عدم جبران تمسخر

قال الصادق (علیه السلام) اذا رق العرض استصعب جمعه؛(679) هر گاه آبرو بریزید، جمع آوری و جبران آن دشوار است.

بذرکینه

لکل شی ء بذر و بذر العداوة المزاح؛(680) حضرت علی (علیه السلام) فرمود: برای هر چیزی بذری است و تخم کینه و دشمن شوخی و مزاح است.

پرهیز از مسخره گر

قال الحسن بن علی (علیه السلام) اذا سمعت أحداً یتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا یعرفک؛(681) هر گاه شنیدی شخصی آبروی مردم را می ریزد، بکوش تا تو را نشناسد.