فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بدترین مردمان

عن النبی قال ان من شرار الناس من ترکه الناس اتقاء فحشه؛(678) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود از جمله بدترین مردمان کسی است که مردم از بیم ناسزاگویی اش او را ترک کنند.

عدم جبران تمسخر

قال الصادق (علیه السلام) اذا رق العرض استصعب جمعه؛(679) هر گاه آبرو بریزید، جمع آوری و جبران آن دشوار است.

بذرکینه

لکل شی ء بذر و بذر العداوة المزاح؛(680) حضرت علی (علیه السلام) فرمود: برای هر چیزی بذری است و تخم کینه و دشمن شوخی و مزاح است.