فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

منع تمسخر دیگران

لا تشار من فوقک و لا تسخر بمن هو دونک؛(677) امام صادق (علیه السلام) فرمود: با کسانی که از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی را که از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی را که از تو پایین ترند مورد تمسخر قرار مده.

بدترین مردمان

عن النبی قال ان من شرار الناس من ترکه الناس اتقاء فحشه؛(678) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود از جمله بدترین مردمان کسی است که مردم از بیم ناسزاگویی اش او را ترک کنند.

عدم جبران تمسخر

قال الصادق (علیه السلام) اذا رق العرض استصعب جمعه؛(679) هر گاه آبرو بریزید، جمع آوری و جبران آن دشوار است.