فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

استهزاء کفار به انبیای الهی باعث سقوط و هلاکت اقوام گذشته

و کم أرسلنا من نبی فی الأولین؛ و ما یأتیهم من نبی الاکانوا به یستهزءون؛(668) چه بسیار پیامبرانی که (برای هدایت) در میان اقوام پیشین فرستادیم؛ ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند.

مسخره نمودن باعث نسیان ذکر الهی

فاتخذتموهم سخریاً حتی أنسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون؛(669) اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من غافل کردند؛ و شما به آنان می خندیدید!

تمسخر و بی اعتنایی به دین باعث سقوط ابدی

و ذرالذین اتخذوا دینهم لعباً و لهواً و غرتهم الحیوة الدنیا و ذکر به أن تبسل نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی و لا شفیع و ان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها أولئک الذین أبسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم و عذاب ألیم بما کانوا یکفرون؛(670) و رها کن کسانی را که آیین (فطری) خود را به بازی و سرگرمی گرفتند، و زندگی دنیا آنها را مغرور ساخته، و با این (قرآن) به آنها یاد آوری نما، تا گرفتار (عواقب شوم) اعمال خود نشوند! (و در قیامت) جز خدا نه یاوری دارند، و نه شفاعت کننده ای! و (چنین کسی) هر گونه عوضی بپردازد، از او پذیرفته نخواهد شد؛ آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده اند که خود انجام داده اند؛ نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست؛ و عذاب دردناکی بخاطر اینکه کفر می ورزیدند (و آیات الهی را انکار) می کردند.