فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

استهزاء کفار به انبیای الهی باعث سقوط و هلاکت اقوام گذشته

و کم أرسلنا من نبی فی الأولین؛ و ما یأتیهم من نبی الاکانوا به یستهزءون؛(668) چه بسیار پیامبرانی که (برای هدایت) در میان اقوام پیشین فرستادیم؛ ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند.

مسخره نمودن باعث نسیان ذکر الهی

فاتخذتموهم سخریاً حتی أنسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون؛(669) اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من غافل کردند؛ و شما به آنان می خندیدید!