گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

تمسخر

آیات

استهزاء کفار به انبیای الهی باعث سقوط و هلاکت اقوام گذشته

و کم أرسلنا من نبی فی الأولین؛ و ما یأتیهم من نبی الاکانوا به یستهزءون؛(668) چه بسیار پیامبرانی که (برای هدایت) در میان اقوام پیشین فرستادیم؛ ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند.