فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پدر و مادر

خدا را پرست و پدر را ستای ولی جان به قربان مادر نمای
ملک الشعرای بهار

خلاف پدر

نبایست کردن خلاف پدر که آخر پشیمانی آرد به بر
فردوسی

بهشت زیر پای مادر

سر ز مادر مکش که تاج شرف گردی از راه مادران باشد
خاک شو زیر پای او که بهشت در قدمگاه مادران باشد
جامی