فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

پدر و مادر

خدا را پرست و پدر را ستای ولی جان به قربان مادر نمای
ملک الشعرای بهار

خلاف پدر

نبایست کردن خلاف پدر که آخر پشیمانی آرد به بر
فردوسی