فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مسؤولیت پدران

روزی عده ای از کودکان در کوچه مشغول بازی بودند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حین عبور، چشمش به آنها افتاد و خواست نقش بسیار بزرگ پدران و مسؤولیت سنگین آنها را در رشد کودک به همراهانش گوشزد کند.
فرمود: وای بر فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشان! لحظه ای فکر کردند شاید منظور پیامبر، فرزندان مشرکان است که در تربیت فرزندانشان کوتاهی می کنند.
عرض کردند: یا رسول الله! آیا منظورتان مشرکین است؟
- نه! بلکه پدران مسلمانی را می گویم که چیزی از فرایض دینی را به فرزندان خود نمی آموزند و اگر فرزندانشان پاره ای از مسائل دینی را فرا گیرند، پدران آنها، ایشان را از ادای این وظیفه باز می دارند.
اطرافیان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با شنیدن این سخن، تعجب کردند که آیا چنین پدران بی مسؤولیتی نیز هستند! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که تعجب آنها را از چهره شان خوانده بود ادامه داد: تنها به این قانع هستند که فرزندانشان از مال دنیا چیزی را به دست آورند... آن گاه فرمود: من از این قبیل پدران بیزار و آنان نیز از من بیزارند.
در عصر حاضر، دلیل دور بودن و نا آگاهی قشر عظیمی از کودکان و نوجوانان از مسائل مذهبی، بی توجه والدینشان به این مسأله مهم است.(665)

اشعار

پدر و مادر

خدا را پرست و پدر را ستای ولی جان به قربان مادر نمای
ملک الشعرای بهار