فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثرات ترک احسان به والدین

ألعقوق یعقب القله و یؤدی الی الذله؛(649) ترک احسان به پدر و مادر موجب تنهائی و منتهی به خواری می شود.

سپاس از پدر و مادر

عن الرضا (علیه السلام): ان الله أمر بالشکر له و للوالدین، فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله؛(650) خداوند به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خداوند را سپاس نگفته است.

حق پدر و مادر

عن معمر بن خلاد قال قلت لأبی الحسن الرضا (علیه السلام) أدعو لوالدی اذا کانا لا یعرفان الحق قال ادع لهما و تصدق عنهما و ان کانا حیین لا یعرفان الحق فدارهمافان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال ان الله بعثنی بالرحمه لا بالعقوق؛(651) راوی می گوید به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: من برای پدر و مادرم که حق را نمی شناسند دعا کنم؟ فرمودند: دعایشان کن و برایشان صدقه بده و اگر زنده بودند و حق را نمی شناختند با آنها مدارا کن که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند: خداوند مرا برای رحمت و مهربانی بر انگیخته است نه برای بی مهری.