فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جایگاه احترام به والدین

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث لم یجعل الله عزوجل لأحد فیهن رخصه أداء الأمانه الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدین برین کانا أو فاجرین؛(648) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که خداوند عزوجل درباره آنها به کسی اجازه مخالفت نداده است. رساندن امانت به نیکوکار و بدکار، وفای به عهد با نیکوکار و بدکار و نیکی به پدر و مادر، چه نیکوکار باشند و چه بدکار!

اثرات ترک احسان به والدین

ألعقوق یعقب القله و یؤدی الی الذله؛(649) ترک احسان به پدر و مادر موجب تنهائی و منتهی به خواری می شود.

سپاس از پدر و مادر

عن الرضا (علیه السلام): ان الله أمر بالشکر له و للوالدین، فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله؛(650) خداوند به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خداوند را سپاس نگفته است.