گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اثر نگاه غضب آلود به والدین

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من نظر الی أبویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاه؛(646) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس غضب آلود به پدر و مادرش بنگرد - اگر چه آنان به او ستم کرده باشند - خداوند نمازش را نمی پذیرد.

احترام به پدر

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان أبی نظر الی رجل و معه ابنه یمشی و الابن متکی علی ذراع الأب قال فماکلمه أبی (علیه السلام) مقتاً له حتی فارق الدنیا؛(647) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: پدرم مردی را به همراه پسرش دید که با هم راه می رفتند در حالیکه پسر به بازوی پدرش تکیه کرده بود. سپس پدرم (علیه السلام) تا از دنیا رفت با آن پسر سخن نگفت، چون از او بدش آمد.

جایگاه احترام به والدین

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ثلاث لم یجعل الله عزوجل لأحد فیهن رخصه أداء الأمانه الی البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدین برین کانا أو فاجرین؛(648) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سه چیز است که خداوند عزوجل درباره آنها به کسی اجازه مخالفت نداده است. رساندن امانت به نیکوکار و بدکار، وفای به عهد با نیکوکار و بدکار و نیکی به پدر و مادر، چه نیکوکار باشند و چه بدکار!