فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بوی بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا کان یوم القیامه کشف غطاء من أغطیه الجنه فوجد ریحها من کانت له روح من مسیره خمسمائه عام الا صنف واحد قلت من هم قال العاق لوالدیه؛(645) راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چون روز قیامت شود پرده ای از پرده های بهشت کنار می رود و هر جانداری بوی آن را از فاصله پانصد ساله درمی یابد جز یک دسته از جانداران. من عرض کردم: چه کسانی؟ فرمودند: نافرمانان از پدر و مادر.

اثر نگاه غضب آلود به والدین

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من نظر الی أبویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاه؛(646) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس غضب آلود به پدر و مادرش بنگرد - اگر چه آنان به او ستم کرده باشند - خداوند نمازش را نمی پذیرد.

احترام به پدر

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان أبی نظر الی رجل و معه ابنه یمشی و الابن متکی علی ذراع الأب قال فماکلمه أبی (علیه السلام) مقتاً له حتی فارق الدنیا؛(647) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: پدرم مردی را به همراه پسرش دید که با هم راه می رفتند در حالیکه پسر به بازوی پدرش تکیه کرده بود. سپس پدرم (علیه السلام) تا از دنیا رفت با آن پسر سخن نگفت، چون از او بدش آمد.