فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اف به پدر و مادر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أدنی لعقوق أف و لو علم الله عزوجل شیئاً أهون منه لنهی عنه؛(644) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کم ترین نافرمانی از پدر و مادر، گفتن اف است و اگر خداوند عزتمند چیزی کمتر از اف گفتن می دانست از آن باز می داشت.

بوی بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا کان یوم القیامه کشف غطاء من أغطیه الجنه فوجد ریحها من کانت له روح من مسیره خمسمائه عام الا صنف واحد قلت من هم قال العاق لوالدیه؛(645) راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چون روز قیامت شود پرده ای از پرده های بهشت کنار می رود و هر جانداری بوی آن را از فاصله پانصد ساله درمی یابد جز یک دسته از جانداران. من عرض کردم: چه کسانی؟ فرمودند: نافرمانان از پدر و مادر.

اثر نگاه غضب آلود به والدین

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من نظر الی أبویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاه؛(646) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس غضب آلود به پدر و مادرش بنگرد - اگر چه آنان به او ستم کرده باشند - خداوند نمازش را نمی پذیرد.