فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کم توجهی یوسف (علیه السلام) به پدر

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان یوسف (علیه السلام) لما قدم علیه الشیخ یعقوب (علیه السلام) دخله عز الملک فلم ینزل الیه فهبط جبرئیل (علیه السلام) فقال یا یوسف ابسط راحتک فخرج منها نور ساطع فصار فی جو السماء فقال یوسف یا جبرئیل منا هذا النور الذی خرج من راحتی فقال نزعت النبوه من عقبک عقوبه لمالم تنزل الی الشیخ یعقوب فلا یکون من عقبک نبی؛(643) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا وقتی یعقوب سالخورده به نزد یوسف (علیه السلام) آمد، عزت شهریاری او را فرا گرفت و برای پدرش (از تخت یا از اسب) فرونیامد، پس جبرئیل فرود آمد و گفت: ای یوسف دستت را بگشا! وقتی دستش را گشود از آن نوری جهید و به فضای آسمان رفت. یوسف گفت: ای جبرئیل این نور چه بود که از میان دست من بیرون آمد؟ او گفت: آن نبوت بود که برای کیفر که برای فرو نیامدنت برای یعقوب سالخورده از فرزندانت جدا شد و هرگز از فرزندان تو پیامبری نخواهد بود.

اف به پدر و مادر

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال أدنی لعقوق أف و لو علم الله عزوجل شیئاً أهون منه لنهی عنه؛(644) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کم ترین نافرمانی از پدر و مادر، گفتن اف است و اگر خداوند عزتمند چیزی کمتر از اف گفتن می دانست از آن باز می داشت.

بوی بهشت

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا کان یوم القیامه کشف غطاء من أغطیه الجنه فوجد ریحها من کانت له روح من مسیره خمسمائه عام الا صنف واحد قلت من هم قال العاق لوالدیه؛(645) راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چون روز قیامت شود پرده ای از پرده های بهشت کنار می رود و هر جانداری بوی آن را از فاصله پانصد ساله درمی یابد جز یک دسته از جانداران. من عرض کردم: چه کسانی؟ فرمودند: نافرمانان از پدر و مادر.