فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

احسان به والدین مقدم بر دیگران

و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئاً و بالولدین احساناً و بذی القربی و الیتمی و المسکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت أیمنکم ان الله لا یحب من کان مختالاً فخوراً؛(638) و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر، نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسایه نزدیک، و همسایه دور، و دوست و همنشین و واماندگان در سفر، و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است، (و از ادای حقوق دیگران سرباز می زند،) را دوست نمی دارد.

تقدیم والدین در احسان و انفاق

کتب علیکم اذا حضر أحدکم الموت ان ترک خیراً الوصیة للوالدین و الأقربین بالمعروف حقاً علی المتقین؛(639) بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی [مالی ] از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزگاران!

احترام به والدین

و قضی ربک ألا تعبدوا الا ایاه و بالولدین احسناً اما یبلغن عندک الکبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولاً کریماً؛(640) و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی آنها، نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!