فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پدر و مادر

آیات

توصیه قرآن برای نیکی به پدر و مادر

و وصینا الانسن بوالدیه احسناً حملته أمه کرهاً و وضعته کرهاً و حمله و فصله ثلاثون شهراً حتی اذا بلغ أشده و بلغ أربعین سنه قال رب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی و علی ولدی و أن أعمل صلحاً ترضاه و أصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین؛(634) ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد؛ و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است؛ تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد می گوید: پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی بجا آورم و کار شایسته ای انجام دهم که از آن خشنود باشی، و فرزندان مرا صالح گردان؛ من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم، و من از مسلمانانم!