فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بهشت خدا

بود خاص آنان، بهشت خدا که پاکیزه بودند در این سرا

نکات

اگر کتابی بود که عکس اشیا را نشان می داد، آن کتاب همین قرآن است که بهشت و جهنم را نشان می دهد، با این همه ما این گونه بی تفاوت هستیم و به دنیا دل بسته ایم. ای کاش ما به التفاوت چیزی بود که ارزش جدا شدن از حق و پیوستن به باطل را داشت. دنیا و مقاماتش چه ارزش دارد؟ خدا می داند که صاحبان مقامات معنوی در اوقات خلوت و مناجات چه حالی دارند!(633)
ملاک بهشت، ایمان و عمل است، نه خیال و آرزو. عمل به دستورات الهی، راه رسیدن به بهشت است.
تا انسان از گناه پاک نشود، شایستگی ورود به بهشت را ندارد و مؤمنان نیکوکار، همواره در بهشت خواهند بود.
لذت های دنیا، نگرانی از دست دادن دارد، اما نعمت های بهشت، جاودانه است.
بهشت را به بها دهند، نه بهانه.
در بهشت، خشونت، رقابت، حسرت، تهمت، حسد، کینه، دروغ، اندوه و هیچ گونه مرگ و مرض و فقر راهی ندارد. در بهشت، کینه و دشمنی نیست، سراسر صلح و صفاست ولی در جهنم، افراد یکدیگر را لعن و نفرین می کنند در بهشت، حزن و اندوه راهی ندارد و بهشتیان اهل صفا و صمیمیت و سلام اند، نه نزاع و قهر.
انکار مستمر آیات الهی، موجب محرومیت از بهشت و مواهب آن است. رضای الهی و بهشت ابدی را به دنیای زودگذر و پرآفت فروختن، بدترین کار است، چرا که همه دنیا و آنچه در آن است، در برابر الطاف الهی به مؤمنان، متاع قلیل و ناچیز است.
لذت های معنوی، بالاتر از لذت های مادی بهشت است. رضوان من الله اکبر و بهشت نیز درجات و مراتبی دارد.
در بهشت، نهرهای مختلفی وجود دارد: الف: نهر آب: أنهار من ماء ب: نهر شیر: أنهار من لبن لم یتغیر طعمه ج: نهر شراب بهشتی: أنهار من خمر لذه للشاربین د: نهر عسل: و أنهار من عسل مصفی.

پدر و مادر