فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آبادی دنیا و آخرت

تو ویران کنی خانه های بهشت که آباد سازی از آن، دهر زشت

بهشت و نیکی

چو در کار و کوشش شدی بردبار سعادت همی یابی اندر کنار
که یزدان یکتا ببخشد بهشت بدان کس که او بذر نیکی بکشت

بهشت خدا

بود خاص آنان، بهشت خدا که پاکیزه بودند در این سرا