فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

آبادی دنیا و آخرت

تو ویران کنی خانه های بهشت که آباد سازی از آن، دهر زشت

بهشت و نیکی

چو در کار و کوشش شدی بردبار سعادت همی یابی اندر کنار
که یزدان یکتا ببخشد بهشت بدان کس که او بذر نیکی بکشت