فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

میدان قیامت

بالموت تختم الدنیا و بالدنیا تحرز الاخره و بالقیامه تزلف الجنه و تبرز الجحیم للغاوین و ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامه مرقلین فی مضمارها الی الغایه القصوی؛(625) و با دنیا است که آخرت احراز می گردد، و با فرا رسیدن قیامت، است که بهشت [به مردم با تقوی ] نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان. قطعی است که برای مخلوقات جایگاه قراری جز روز رستاخیز نیست. آنان در میدان قیامت به غایت نهایی خود در حرکت خواهند بود.

زحمت بهشت

فان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) کان یقول ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات؛(626) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمود: پیرامون بهشت را ناگواری ها و پیرامون آتش را شهوات فرا گرفته است.

داستانها