فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آزادی متقین در بهشت در انتخاب محل و مسکن

و قالوا الحمدلله الذی صدقنا و عده و أورثنا الأرض نتبوأ من الجنه حیث نشاء فنعم أجر العملین؛(613) آنها می گویند: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان!

تحریم آب بهشت برای اهل جهنم

و نادی أصحاب النار أصحاب الجنه أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله قالوا ان الله حرمهما علی الکفرین؛(614) و دوزخیان، بهشتیان را صدا می زنند که: (محبت کنید) و مقداری آب، یا از آنچه خدا به شما روزی داده، به ما ببخشید! آنها (در پاسخ) می گویند: خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است!.

آبهای روان و نهرهای جاری در بهشت

قال أونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها و أزوج مطهره و رضون من الله و الله بصیر بالعباد؛(615) آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این (سرمایه های مادی)، بهتر است؟ برای کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده اند، (و از این سر مایه ها، در راه مشروع و حق و عدالت، استفاده می کنند،) در نزد پروردگارشان (در جهان دیگر)، باغهایی است که نهرها از پای درختانش می گذرد؛ همیشه در آن خواهند بود؛ و همسرانی پاکیزه، و خشنودی خداوند (نصیب آنهاست.) و خدا به (امور) بندگان، بیناست.