فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

فضل پوشی

بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند و جود کیمیایی است که صد عجیب هزار گرداند

جایگاه بخیل

اگر از فرق تا قدم هنری چون بخیلی ز خاک ره بتری

کاسه و دیگ!

ای کاسه تو سیاه و دیگ تو سفید از آتش و آب هر دو ببریده امید
آن شسته نمی شود مگر از باران وین گرم نمی شود مگر از خورشید
صحبا