گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

فضل پوشی

بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند و جود کیمیایی است که صد عجیب هزار گرداند

جایگاه بخیل

اگر از فرق تا قدم هنری چون بخیلی ز خاک ره بتری